www.taxslovenia.com

Posredovanje delovne sile v Nemčiji

V Nemčiji je bila preteklo leto sprejeta sprememba Zakona o posojanju delovne sile (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG), ki vpeljuje dodaten red na trgu delovne sile. 

Že doslej velja, da morajo slovenska podjetja, ki posojajo svoje zaposlene nemškim uporabnikom, predhodno pridobiti »dovoljenje za opravljanje posredovanje delovne sile« od nemške agencije za delo (Agentur für Arbeit). Dovoljenje se mora redno letno obnavljati. V primeru napotitve delavcev v ožjem smislu takšno dovoljenje ni potrebno.

Od aprila 2017 se bodo uporabljala nova pravila, ki se nanašajo predvsem na omejitev obdobja posojanja določenega delavca uporabniku in na izenačitev plačila izposojenih delavcev z zaposlenimi pri podjetju uporabniku ( t.i. equal pay princip).


Maksimalno obdobje, za katero se posodi določen delavec določenemu uporabniku, je 18 mesecev. Če je delavec pri določenem uporabniku dlje kot 18 mesecev se delovno razmerje avtomatično prenese iz slovenskega delodajalca, ki zagotavlja delavce drugemu uporabniku, na nemškega uporabnika. Izjeme od 18-mesečnega pravila so: (1.) Posredovani delavec lahko prepreči avtomatski prehod delovnega razmerja od delodajalca, ki zagotavlja delavce uporabniku, na delovno razmerje z uporabnikom tako, da posamezen posojeni delavec osebno pri nemški agenciji za delo pred potekom 18 mesecev dela pri določenem uporabniku odda posebno osebno izjavo o nameri, da si želi ostati posojeni delavec. Na nemški agenciji za delo osebno in natančno identificirajo vsakega delavca in najkasneje v treh dneh po prejemu takšne izjave le to posredujejo slovenskemu delodajalcu, ki napotuje delavca oziroma nemškemu uporabniku; (2.) drugačna pravila se lahko določijo tudi v tarifni pogodbi določene dejavnosti.

Če posredovani delavec preneha delati pri uporabniku vsaj 3 mesece, se obdobje 18 mesecev začne šteti ponovno od začetka.

Z uvedbo principa enakega plačila ( t.i. equal-pay princip) se uvaja obveznost, da se po 9 mesecih od začetka obdobja posojanja določenega delavca njegovo plačilo za delo mora izenačiti s plačilom delavcev na enakih delovnih mestih pri nemškem uporabniku. Izjeme od principa enakega plačila po 9 mesecih bodo možne le, če bo v tarifnih pogodbah dejavnosti dogovorjeno drugače oziroma če posamezen posredovani delavec prekine delo pri uporabniku za vsaj 3 mesece. 

Nobeno od navedenih dodatnih omejitvenih pogojev pa ne velja za posojanje delovne sile v skupini povezanih podjetij (v koncernu).
Nadalje je nemškim zaposlovalcem preprečeno, da v primeru stavke uporabijo posojeno delovno silo za nadomestitev redno zaposlenih, ki stavkajo. Tak način je strogo prepovedan in se kaznuje z do 500.000 EUR.

E: pisarna@gobbs.eu  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com