www.taxslovenia.com

Del plače za poslovno uspešnost

Predlog vlade v februarju 2019 je, da bi bila v letih od 2020 dalje osnova dela plače za poslovno uspešnost, ki je izvzeta iz dohodnine in od katere se obračunajo prispevki za socialno varnost naslednja:

  • v letu 2020 se zviša na višino 150% povprečne bruto plače v Sloveniji ali okrog 2.550 EUR,
  • v letu 2021 se zviša na višino 175% povprečne bruto plače v Sloveniji ali okrog 2.975 EUR,
  • in od leta 2022 naprej se zviša na 200% povprečne bruto plače v Sloveniji, kar je trenutno okrog 3.400 EUR.

Pomembno je tudi, da del plače za poslovno uspešnost se ne upošteva v izračunu letne dohodnine.

Primer:

Primer izračuna za leto 2022:

Bruto - del plače za poslovno uspešnost: 3.400 EUR

Strošek delodajalca: 3.947,40 EUR

Neto izplačilo delavcu: 2.648,60 EUR

Davčno ugodnejše izplačilo božičnice od 01.01.2018

Po 01.01.2018 bodo lahko uspešni delodajalci enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati izplačali del plače za poslovno uspešnost, ki ne bo predmet davka od dohodka iz delovnega razmerja celotne zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Del plače za poslovno uspešnost lahko imenujemo 13. plača, božičnica, letna nagrada ipd.. Del plače za poslovno uspešnost lahko izplačujejo le tisti delodajalci, ki izpolnjujejo kriterije in merila za poslovno uspešnost in imajo dejansko pozitivne poslovne rezultate.

Pogoji za davčno ugodnejšo izplačilo božičnice so:

1.1.    da je pravica do tega izplačila določena v splošnem aktu delodajalca, kjer so natančno določeni kriteriji in merila, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila božičnice ali

2.1.    da je pravica do tega izplačila določena v kolektivni pogodbi, v kateri so dorečena merila za pridobitev pravice do tega izplačila.


IZJEME Del plače za poslovno uspešnost (božičnica), ki je določena v individualni pogodbi se ne more davčno ugodnejše obravnavati. Poslovodni delavci in prokuristi lahko pridobijo pravico do izplačila davčno ugodnejše božičnice le v primeru, če se štejejo za delavca v odvisnem delovnem razmerju skladno z Zakonom o delovnih razmerjih.

Primer:

Maksimalni znesek neobdavčene božičnice v 2017 bo znašal okrog 1.756 EUR, od česar se bodo v celoti obračunali in plačali socialni prispevki delavca in delodajalca. Delavec bo prejel neto izplačilo v višini 1.368,66 EUR, celotni strošek podjetja za izplačilo dela plače za poslovno uspešnost pa bo 2.039,82 EUR.

Povprečna mes.plača v SLO: 1.756,95 EUR
socialni prispevki delavca: 22,1% -388,29 EUR
neto izplačilo 13. plače: 1.368,66 EUR
socialni prispevki podjetja: 16,1% 282,87 EUR
strošek podjetja: 2.039,82 EUR

Primer:

V primeru, da so merila in kriteriji v podjetju določeni tako, da uspešnemu sodelavcu pripada letna bruto 13. plača po splošnem aktu delodajalca v višini 4.000 EUR, se izračun naredi kot sledi:

Bruto 13. plača: 4.000,00 EUR
Bruto neobdavčeni del:

Bruto obdavčeni del:
1756,95

2.243,05
EUR

EUR
socialni prispevki delavca: 22,1 % -884,00 EUR
davčna osnova:

akontacija dohodnine:


34,0 %
2.266,27

-578,00
EUR

EUR
neto izplačilo: 2.538,00 EUR
socialni prispevki podjetja: 16,1 % 644,00 EUR
strošek podjetja: 4.644,00 EUR

Del plače se lahko upošteva kot davčno ugodnejše, če je izplačano enkrat v koledarskem letu in so merila ter kriteriji natančno določeni in le v višini 1.756,95 EUR, ostali del plače do dogovorjene bruto 13. plače pa podleže tako obračunu socialnih prispevkov kot tudi obračunu dohodnine. V navedenem primeru smo izhajali iz predpostavke, da ta delavec spada v povprečju v dohodninski razred z 34 %. Neto izplačilo v tem primeru znaša 64 % celotne dogovorjene bruto plače. Neto plača, merjena v strošku podjetja, znaša 54 % celotnega stroška podjetja.

Kako se poroča davčnemu organu o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost?


Za namene poročanja o izplačilih dela plače za poslovno uspešnost, sta na REK-1 obrazcu uvedeni 2 novi šifri vrste dohodka:

  • 1151 Del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom določenim v 44. čl. ZDoh-2
  • 1152 Del plače za poslovno uspešnost v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo

Na REK-1 obrazcu z oznako vrste dohodka 1151 delodajalci poročajo o delu plače za poslovno uspešnost, ki presega 70% zadnje znane povprečne  mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Od tega dohodka se obračuna in plača akontacija dohodnine in prispevki za socialno varnost.

Na REK-1 obrazcu z oznako vrste dohodka 1152 delodajalci poročajo o delu plače za poslovno uspešnost v znesku do 70% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Od tega dohodka se obračunajo in plačajo prispevki za socialno varnost, ne pa tudi akontacija dohodnine.

Na individualnem REK obrazcu delodajalci v primeru izplačila vrste dohodka 1151 izberejo vrsto dohodka 1101 Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom. V obeh primerih izplačil pa na individualnem REK obrazcu delodajalci izpolnijo tudi polja M, in sicer:

  • Obračun prispevkov za PIZ se poroča v rubriki M01, če je izplačilo dela plače za poslovno uspešnost vezano tudi na prisotnost delavca, pri čemer se v polje ure vpiše vrednost 0. V takem primeru se na iREK v polju A062 uporabi oznaka osnove P01.
  • Če izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ni vezano na prisotnost delavca, se obračun prispevkov za PIZ poroča v rubriki M05. V takem primeru se na iREK v polju A062 uporabi oznaka osnove P04.

E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com