Naši partnerji:

Davčna reforma 2019-2022
Ministrstvo za finance je zadnji teden februarja 2019 predstavilo paket davčnih sprememb za obdobje 2019 do 2022, ki še ni sprejet. ...več o tem

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) se bo povišala. Trenutna stopnja DDPO v letu 2019 je 19% in se bo povečala v naslednjih letih. ...več o tem

Do sedaj je veljalo, da v primeru pridobivanja obresti, dividend, dohodkov iz oddajanja premoženja v najem im ustvarjanja dobičkov iz kapitala je obdavčitev 25% in je dokončna. ...več o tem

Spremembe naj bi bile tudi pri obdavčitvi zaposlenih in sicer pri:
  • regresu za letni dopust,
  • dohodninski lestvici in olajšavah,
  • izplačilih dela plače za poslovno uspešnost. ...več o tem
Davčne novosti 2019 - Davek na dodano vrednost

Izdaja, uporaba in nakup kuponov ali z drugim izrazom darilnih ali vrednostnih bonov je bila do sedaj prepuščena posameznim državam članicam EU in ni bila zakonsko urejena. S sprejetjem Direktive EU št. 2016/1065 o obravnavi kuponov, ki velja že od 2. julija 2016, se bo poslovanje s kuponi poenotilo ...več o tem

Z Direktivo Sveta 2017/2455/EU se s 1.1.2019 uvaja meja 10.000 EUR prihodkov, do katere smejo slovenska podjetja uporabljati pravila DDV po slovenskem Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), kadar opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve. ...več o tem

Družbe s sedežem zunaj EU brez vsakršne poslovne enote v EU so se morale doslej za opravljanje storitev telekomunikacije, storitev oddajanja in elektronske storitve, registrirati v vsaki državi članici EU, iz katere je prihajal določen končni potrošnik. ...več o tem

Od 1.1.2019 dalje bo davčni zavezanec tudi za primer samoprijave DDV obračunal 3% letne zamudne obresti. Primer samoprijave je najpogostejši ob naknadnem popravljanju napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV ...več o tem

S 1.1.2019 bo manj stroga administracija pri:

  • transakcijah z nepremičninami,
  • prijavi odbitnih deležev,
  • prijavi posebne ureditve za obdavčljive preprodajalce. ...več o tem
Nova kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

Nova kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (Ur.l. RS 52/18) je pričela veljati 15.8.2018 in je sklenjena za določen čas do 31.12.2022. Določbe, ki se nanašajo na omejitev dela ob nedeljah in dodatek za nedeljsko delo in se pričnejo uporabljati s 1.9.2018. ...več o tem

Višina dodatka za nedeljsko delo ostaja 100%, pri čemer se najnižja urna postavka povečuje iz 5,40 EUR/uro na 6,05 EUR/uro ...več o tem

Višina dodatka za delavca, ki opravlja izmensko delo in opravi 75% ali več redne delovne obveznosti po 12. uri, ostaja 10% ...več o tem

V primeru selitve zaposlenega v njegovem lastnem interesu, zaradi katere se zviša znesek nadomestila za prevoza na delo in z dela, je delavec upravičen do povračila višjega zneska nadomestila ...več o tem

Delodajalec lahko izplača del regresa v nedenarni obliki. V tem primeru znaša regres za letni dopust od 1.1.2019 dalje 970 EUR (za leto 2018: 930 EUR). ...več o tem

Zneski najnižje osnovne plače od 1.7.2019 - 30.6.2020 se bodo povišali za dodatna 2%. ...več o tem

Davčne novosti 2018

Za fizične in pravne osebe, ki uporabljajo posebno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, velja, da se od 1.1.2018 upoštevajo normirani odhodki v višini največ 80% prihodkov ...več o tem

S 1.1.2018 se ne ukinja uporaba vezane knjige računov za namene izvajanja Zakona o davčnem potrjevanju računov. ...več o tem

Po novem se tudi za napotene delavce predvideva možnost neobdavčenega plačila premije za individualno zdravstveno zavarovanje s strani delodajalca, če je te premija plačana (ali povrnjena). Delodajalci lahko napotenim delavcem po 1.1.2018 krijejo premijo za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini ...več o tem

Poročanje v register dejanskih lastnikov pravnih oseb v Sloveniji

z namenom preprečevanja zlorab pravnih oseb za pranje denarja in financiranje terorizma je AJPES vzpostavil aplikacijo za vpis v Register dejanskih lastnikovv katerega morajo vse pravne osebe vpisati svoje dejanske lastnike. V Register dejanskih lastnikov se morajo vnesti podatki o lastnikih družbah kot fizičnih osebah, ki nadzirajo družbo ali jo kako drugače upravljajo. 

Poročati morajo vsi naslednji subjekti:
- gospodarski subjekti (gospodarske družbe, zadruge)
- subjekti, ki nimajo poslovnih deležev (ustanove, društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti,..) 
- tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji (podružnice tujih podjetij, ki so vpisane v Poslovni register RS),

izvzeti pa so: 
- samostojni podjetniki posamezniki
- posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost
- enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (pri katerih je edini družbenik hkrati edini zastopnik družbe)
- neposredni in posredni proračunski uporabniki
- poslovni subjekti, ki so gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu. 
..več o tem


Spremembe in novosti 2017

S spremembo Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (Ur. l. RS št. 86/2016, z dne 4.11.2016), ki se uporablja od 01.01.2017, se stopnja davka od dohodka pravnih oseb poveča iz 17 % na 19 %. ...več o tem

V Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS št. 63/2016, z dne 7.10.2016) je z namenom odprave obremenjujočih postopkovnih pravil uvedena izjema pri določanju rezidentstva davčnega zavezanca v Sloveniji. V primeru fizične osebe, ki je dvojni rezident ...več o tem

Sredstva v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih delodajalec namenja vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce v delovnem razmerju ...več o tem

Po 01.01.2017 lahko uspešni delodajalci enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati izplačajo del plače za poslovno uspešnost, ki ne bo predmet davka od dohodka iz delovnega razmerja do višine 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (v septembru 2017 največ 1.123,07 EUR). ...več o tem

S 1.1.2016 obvezno urejanje zavarovanj preko portala e-Vem in sprememba pri obračunu minimalne plače

Od 1.1.2016 morajo vsi zavezanci za prijavo, ki so kot fizične ali pravne osebe (samostojni podjetniki posamezniki, osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, gospodarske družbe, zavodi, organi državne uprave, itd.) vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati preko spletnega portala E-Vem. ...več o tem

Dne 19.12.2015 je stopil v veljavo delno spremenjen Zakon o minimalni plači (ZMinP-A, Ur.l. RS 92/15). Sprememba zakona se nanaša na opredelitev pojma minimalne plače, ki je bila v prvotni verziji Zakona o minimalni plači (ZMinP, Ur.l. RS 13/10) definirana kot: »mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času.« Navedeno pomeni, da so bili v znesek minimalne plače vključeni vsi elementi plače, kot jih opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur.l. RS 21/13): osnovna mesečna plača, del plače za delovno uspešnost in dodatki, ki pripadajo zaposlenemu. Skladno z novelo ZMinP-A pa se v minimalno plačo za delo, opravljeno od 1.1.2016 dalje, ne vštevajo več dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. ...več

Davčne blagajne 2016

Zakon o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 57/15) določa uvedbo davčnih blagajn v postopku izdaje računa pri gotovinskem poslovanju. Postopek potrjevanja računov morajo zavezanci, ki poslujejo z gotovino izvajati od 2. januarja 2016. Dodatno je bil objavljen tudi Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 60/2015).

Cilj novega zakona ni le preprečevanje davčnih utaj na področju direktnih in indirektnih davkov pri gotovinskem poslovanju, temveč tudi pridobitev podatkov o fizičnih osebah (zaposlenih), ki pri zavezancu z gotovinskim poslovanjem izdajajo račune. Pridobitev davčne številke vašega sodelavca potrebuje davčna uprava za potrebe nadzora in dokazovanja dejansko opravljenega dela fizične osebe in pravilnosti plačanih davkov in prispevkov od dohodka iz dela ...več o tem

Posebna ureditev za mednarodni prevoz potnikov v cestnem prometu

Tuji prevozniki, ki opravljajo storitve mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov, bodo lahko s 1. aprilom 2015 lahko začeli uporabljati posebno ureditev, ki poenostavlja administrativne postopke pri identifikaciji za namene DDV ter obveznosti glede predložitve obračuna DDV. To posebno ureditev bodo lahko uporabljali davčni zavezanci, ki v Sloveniji nimajo sedeža podjetja ali poslovne enote. Tuji davčni zavezanec bo moral uporabljati ta način najmanj eno davčno obdobje, ki je koledarsko leto, vendar ne bo imel pravice uveljavljati vstopni DDV na nakupe v Sloveniji.

V določenem koledarskem letu se lahko uporablja posebno ali splošno ureditev, saj se posebna in splošna ureditev med seboj izključujeta ...več o tem

Tujci in e-Računi

Ker zakon (ZOPSPU-A) velja le na ozemlju Slovenije, pomeni, da obveznost pošiljanja e-Računov v javni sektor velja izključno za:

  • domače pravne in fizične osebe ter
  • tuje pravne in fizične osebe, ki opravijo storitev ali dobavijo blago na ozemlju RS, če imajo sedež ali poslovno enoto v Sloveniji.

Če je dobava blaga ali storitev opravljena v tujini (hotelski račun iz tujine) ali če dobavitelj nima sedeža, poslovalnice ali podružnice v Sloveniji, potem ni potrebno pridobiti e-Računa, razen če se proračunski uporabnik in dobavitelj izrecno ne dogovorita drugače.

Na podlagi podpisane izjave in ob posedovanju spletnega certifikata se dobavitelja vključi v seznam izdajateljev e-Računov pri UJP ...več o tem

Pavšalna obdavčitev do 100.000 EUR 

Fizične ali pravne osebe, ki že uporabljajo (ali bodo uporabljale) posebno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo biti seznanjene z naslednjimi spremembami, ki se začnejo uporabljati s 1.1.2015:

Zakon o spremembah Zakona o dohodnini – ZDoh-2N

Za ta sistem se lahko priglasi zavezanec (s.p., d.o.o., d.d.):
  • ki je imel v davčnem letu 2014 prihodke nižje od 50.000 EUR ALI

  • ki je imel v davčnem letu 2014 prihodke nižje od 100.000 EUR IN je bila pri njem zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Višina normiranih odhodkov pri ugotavljanju davčne osnove se je pri obeh zakonih zvišala na 80 % davčno priznanih prihodkov ...več o tem

DDV obravnava prodaje elektronskih storitev končnim kupcem

Davčni zavezanec bo uporabljal eno identifikacijsko številko za DDV namene za vse navedene storitve, opravljene v EU ter predlagal obračune DDV na en elektronski portal, iz katerega bodo ti obračuni avtomatično preneseni tistim državam članicam EU, v katere so davčni zavezanci dobavili storitve oziroma v katerih so doma končni potrošniki. Davke na dodano vrednost se plača po stopnji, ki velja v državi članici potrošnje ...več o tem

"Domača pisarna" kot poslovna enota tujega podjetja

Delojemalci, ki delajo na področju Slovenije za tujega delodajalca, pogosto nimajo na razpolago pisarne tujega delodajalca, temveč opravljajo delo »od doma«. V primeru določanja, ali »domača pisarna« predstavlja PE tujega podjetja v Sloveniji, se mora pregledati dejstva in okoliščine vsakega posameznega primera. 

Kar nekaj kriterijev je, ki so nam lahko v pomoč pri določanju, ali ima tuje podjetje v Sloveniji PE ...več o tem

Obveznosti tujega podjetja, ki ima poslovno enoto (PE) v Sloveniji

Tuje podjetje, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v Sloveniji in opravlja aktivnost na območju Slovenije preko odvisnega ali neodvisnega posrednika je dolžno davčnemu uradu v Sloveniji predložiti prijavo za vpis v davčni register pred začetkom opravljanja dejavnosti v Sloveniji. To pomeni, da bi moralo tuje podjetje pridobiti davčno številko v Sloveniji že pred začetkom opravljanja dejavnosti, ki vključuje tudi vse pomožne in pripravljalne aktivnosti. Pridobitev davčne številke tujega podjetja v Sloveniji ne smemo enačiti z začetkom obstoja stalne PE ...več o tem

Dnevni delovni migranti

Vse osebe, ki prebivajo v Sloveniji in prejemajo dohodek iz delovnega razmerja v Avstriji, se praviloma za davčne namene štejejo za rezidenta Slovenije. To pomeni, da morajo takšne osebe, ki se dnevno vozijo na delo v Avstrijo, poročati davčnemu organu v Sloveniji tudi o dohodkih, prejetih v Avstriji.

Redno mesečno, do 10. dne v mesecu za pretekli mesec, je potrebno oddati medletno napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve.

Davčni organ v Sloveniji na podlagi te napovedi izda odločbo o odmeri akontacije dohodnine, ki jo je potrebno plačati v 30 dneh od prejema odločbe.

Ob koncu leta bodo osebe, ki so oddajale medletne napovedi, prejele informativni izračun dohodnine od slovenske davčne uprave. Nujno je potrebno oddati ugovor v 15 dneh od prejema informativnega obračuna z namenom, da se uveljavlja najmanj odbitek v Avstriji plačanega davka na letni ravni in morebitne dodatne stroške prehrane in prevoza na letni ravni ...več o tem

Obračun avtorske in podjemne pogodbe 

Zaradi sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s 1.1.2013 in sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so bili s 1.2.2014 tudi prejemki iz opravljanja dela in storitev v drugem pravnem razmerju obremenjeni s prispevkom za PIZ (tudi zavarovance) in prispevki za zdravstvo.

Posredujemo vam tudi izjavo prejemnika dohodka, ki jo kot izplačevalci morate imeti, da lahko pravilno ugotovite zavarovalni status prejemnika. ....več o tem

Prijave in odjave pri ZZZS

Od 1. januarja 2014 mora biti prijava v obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za delavca v delovnem razmerju vložena najkasneje z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi. To pomeni, da lahko delodajalci vlagajo prijave v zavarovanje 8 dni pred začetkom opravljanja dela oziroma najkasneje na dan začetka opravljanja dela ....več o tem

Spremembe davka na dodano vrednost in vpliv na vaše poslovanje

Dne 20.02.2013 je DURS izdal pojasnilo št.4230-75036/2012-2, s katerim je potrdil, da si davčni zavezanec lahko odbija vstopni DDV pri pridobitvah blaga iz druge EU države istočasno kot obračuna obveznost za DDV, če ima do trenutka, ko oddaja obrazec DDV-O v roki račun za pridobitev tega blaga. S tem je obravnavanje prejetih računov za pridobitve blaga iz EU postavljeno v enak položaj kot so bile doslej davčno obravnavane tudi že prejete storitve iz tujine.

Odslej je možno poslati račun v pdf obliki po elektronski pošti, če se prejemnik računa s tem načinom izmenjave računov strinja....več o tem

Pomembna novost za pospešitev administracije med podjetji znotraj EU je uvedba pravila, da se mora izdani račun dostaviti plačniku najkasneje do 15. v naslednjem mesecu, po katerem je nastala obdavčljiva dobava ali se je izvršila storitev....več o tem

Pri izdaji računov je v povezavi z obračunom DDV prišle v veljavo nove klavzule, ki jih je potrebno naveti na računu....več o tem

Za transakcije do 100 EUR neto pri izdaji računa končnim kupcem se lahko izda »poenostavljen račun«....več o tem

T: +386 59 071 706 | E: office@taxslovenia.com 

©TaxSlovenia.com