www.taxslovenia.com

OBDAVČITEV NORMIRANCEV 2023
OBDAVČITEV DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI ZA POLNI S.P.

Splošna tabela za ugotavljanje normiranih odhodkov v primeru samostojnega podjetnika (s.p.), zavarovanega za polni delovni čas ali z zaposleno osebo za polni delovni čas v letu 2023 je naslednja:

Če znašajo PRIHODKI iz dejavnosti, v eurih znašajo normirni ODHODKI v % prihodkov, v eurih
nad do
50.000 80%
50.000 100.000 40% nad 50.000
100.000 0% nad 100.000
OBDAVČITEV DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI ZA POPOLDANSKI S.P.

Tudi za samostojne podjetnike, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normirnih prihodkov in so socialno zavarovani na podlagi delovnega razmerja (t.i. »popoldanski s.p.«) se spreminja davek od dohodka iz dejavnosti v letu 2023 kot sledi:

Če znašajo PRIHODKI iz dejavnosti, v eurih znašajo normirni ODHODKI v % prihodkov, v eurih
nad do
12.500 80%
12.500 50.000 40% nad 12.500
50.000 0% nad 50.000

Več primerjav obdavčitve samostojnega podjetnika v letu 2022 v primerjavi z letom 2023, si oglejte na primerih v poglavju 5 in 6 naših davčnih novic


Plačilo socialnih prispevkov za mesec december 2022 za popoldanski s.p. se izvede v pavšalnih zneskih do 20.januarja 2023 in sicer v naslednjih zneskih:

Vrsta prispevka Vplačilni račun Sklic Znesek (EUR) Plačati do
Prispevek za zdravstvo; 6,36 % SI56 01100 888 3000 073 SI19-dav.št.-45004 30,00 do 20. v nasl. mesecu
Prispevek za nezgode SI56 01100 888 3000 073 SI19-dav.št.-45004 10,00 do 20. v nasl. mesecu
Prispevek za pokojninsko zav. SI56 01100 888 2000 003 SI19-dav.št.-45008 41,04 do 20. v nasl. mesecu
Akontacija dohodnine SI56 01100 888 1000 030 SI19-dav.št.-40002 individualno določeno do 20. v nasl. mesecu
 
PAVŠALNI s.p. IN PAVŠALNA d.o.o. / VELJAVNOST DO 31.12.2022

Za fizične ali pravne osebe, ki že uporabljajo (ali bodo uporabljale) posebno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, veljajo od 1.1.2017 naslednje spremembe:

Samostojni podjetnik posameznik (s.p.) se lahko do oddaje davčne napovedi odloči za sistem ugotavljanja davčne osnove za davek iz dejavnosti za predhodno davčno leto z upoštevanjem normiranih odhodkov:

  • če je imel v predhodnem davčnem letu prihodke nižje od 50.000 EUR ali
  • če je imel v predhodnem davčnem letu prihodke nižje od 100.000 EUR in je bila pri njem zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o.) se skladno z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb lahko odloči za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov:

  • če je imela v predhodnem koledarskem letu prihodke nižje od 50.000 EUR ali
  • če je imela v predhodnem koledarskem letu prihodke nižje od 100.000 EUR in je bila pri njej zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Višina normiranih odhodkov pri ugotavljanju davčne osnove je 80 % davčno priznanih prihodkov, vendar je omejena kot sledi:. 

Za fizične in pravne osebe, ki uporabljajo posebno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, velja, da se od 1.1.2018 upoštevajo normirani odhodki v višini največ 80 % prihodkov, vendar ne več kot:

  • 40.000,00 eur za davčne zavezance, ki imajo samostojno dejavnost ob zaposlitvi za polni delovni čas (t.i. »popoldanski s.p.«) in je njihova običajna najvišja meja letnih prihodkov 50.000,00 eur,
  • 80.000,00 eur, če je bila v davčnem letu pred davčnim letom, za katero se ugotavlja davčna osnova obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj 5 mesecev.

Davčna osnova samostojnega podjetnika, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, se obdavči z davčno stopnjo 20 %. To je dokončen davek in se ne vključuje v letni izračun dohodnine. 

Tisti davčni zavezanci, ki so začeli opravljati dejavnost na novo in bodo v tem davčnem letu želeli ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov so dolžni priglasitev o ugotavljanju davčne osnove opraviti hkrati z predložitvijo prijave za vpis v davčni register v 8 dneh od vpisa družbe ali s.p. v poslovni register. Če ta rok zamudijo, morajo počakati naslednje koledarsko leto.


Več kot 150.000 EUR prihodkov povprečno na leto ni dovoljeno

Če povprečje prihodkov iz dejavnosti v dveh zaporednih letih presega 150.000 EUR na leto, potem mora davčni zavezanec v tretjem letu ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov in voditi ustrezne poslovne knjige, evidence.


Primer 1: Normirni s.p.

Samostojni podjetnik Jani Novak, s.p. ima zaposlene 3 osebe in letne prihodke 80.000 EUR.

Ali se lahko Novak s.p. odloči za pavšalno obdavčitev?

Novak s.p. se lahko za tekoče leto odloči, da bo vstopil v sistem pavšalne obdavčitve in na FURS odda vlogo za pavšalno obdavčitev do 31.3. Novak s.p. izpolnjuje pogoj, ker ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in letne prihodke do 100.000 EUR.

Kolikšen bo njegov letni davek iz dohodka iz dejavnosti?

Prihodki: 80.000 EUR

Normirani odhodki: 80% x 80.000 EUR = 64.000 EUR

Davčna osnova: 16.000 EUR

Davek iz dejavnosti: 16.000 x 20% = 3.200 EUR, kar je dokončen davek in prihodki ne gredo v letno dohodnino.

Primer 2: Normirni d.o.o.

Družba z omejeno odgovornostjo EVRA d.o.o. se ukvarja s prostorskim projektiranjem in ima 1 osebo zaposleno za nedoločen čas, 2 osebi pa za polovični delovni čas ter letne prihodke 90.000 EUR. Družba se bo odločila za ugotavljanje davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Kolikšna je letna davčna obremenitev z DDPO?

Prihodki: 90.000 EUR

Normirani odhodki: 80% x 90.000 EUR = 72.000 EUR

Davčna osnova: 18.000 EUR

DDPO: 18.000 x 19% = 3.420 EUR

Kolikšen čisti dobiček se lahko izplača 100 % lastniku – fizični osebi- družbe EVRA d.o.o.?

Neto dobiček je odvisen od računovodskega dobička, zato je nujno potrebno knjiženje poslovnih listin, ki predstavljajo prihodke in stroške podjetja. Predpostavljamo, da je računovodski dobiček pred DDPO 30.000 EUR in da je fizična oseba rezident Slovenije.

Računovodski dobiček (30.000) – DDPO (3.420) = čisti dobiček družbe EVRA d.o.o. (26.580 EUR).

Izplačilo dobička iz družbe EVRA d.o.o. družbeniku – fizični osebi – podleže še 25% dohodnini na dohodek iz kapital:

26.580 – 25% x 26.580 = 19.935 EUR se nakaže družbeniku na njegov transakcijski račun kot dohodek iz kapitala (dividenda), ki je že dokončno obdavčen.

 

V primeru samostojnega opravljanja dejavnosti, ki se je prekinilo in ponovno začelo opravljati v manj kot 18 mesecih pred priglasitvijo ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, se šteje, da samostojni podjetnik ni začel na novo opravljati dejavnost za davčne namene. To je pomembno zato, ker se prihodki zavezanca, ki so doseženi v že zaprtem s.p. in na novo odprtem s.p., seštevajo.

 

Prav tako velja pravilo, da če je ista oseba imela najprej obliko samostojnega podjetnika, potem pa je v 18 mesecih  odprla tudi družbo, zavod ali primerljivo osebo po tujem pravu, se celotni doseženi prihodki v davčnem letu pred davčnim letom, za katerega želijo te osebe priglasiti ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, seštevajo.


Od 1.1.2018 dalje velja tudi pravilo, da se prihodki iz dejavnosti povezanih oseb (mož in žena) seštevajo za namene ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za prijavo poenostavljene obdavčitve, če se ne dokaže drugače.


E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com