www.taxslovenia.com

PRAVNE OSEBE - DDPO

DAVEK NA DOBIČEK 19%

S spremembo Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (Ur. l. RS št. 86/2016, z dne 4.11.2016), ki se uporablja od 01.01.2017, se stopnja davka od dohodka pravnih oseb poveča iz 17 na 19 %. Sprememba davčne stopnje bo vplivala na vsa predračunska poročila, na pripravo poslovnih načrtov za naslednja leta kot tudi na spremembo višine odloženih davkov, ki jih imajo podjetja izkazana v svojih bilancah.

Primer:

Prenesena davčna izguba 31.12 2015  =100.000 EUR x 17 % = 17.000,00 EUR odložene terjatve za davek

Prenesena davčna izguba 31.12 2016 =100.000 EUR x 19% = 19.000,00 EUR odložene terjatve za davek

Prilagoditev davčne stopnje davka od dohodka pravnih oseb vodi do povečanja terjatve za odložene davke za 2.000 evrov in hkrati povečanja

tekočega letnega dobička ali znižanja tekoče izgube leta 2016.


Za tiste družbe, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega leta, se bo davčna stopnja izračunala na podlagi števila mesecev, ki bodo že v koledarskem letu 2017 in števila mesecev poslovnega leta, ki še ostajajo v letu 2016.


Primer

Družba ima poslovno leto od marca do februarja, zato se davčna stopnja za poslovno leto marec 2016 do februar 2017 izračuna:

(17 % x 10 mesecev + 19 % x 2 meseca)/12 = 17,34 % za poslovno leto 2016/17


DAVČNA STOPNJA DDPO OSTANE 17%

Z zakonom o dohodku pravnih oseb (Ur.l.RS št. 81/2013 z dne 4.10.2013), je bila stopnja DDPO od vključno leta 2013 do leta 2016 17%. Sprememba davčne stopnje bo vplivala na vsa predračunska poročila, na pripravo poslovnih načrtov za naslednja leta kot tudi na spremembo višine odloženih davkov, ki jih imajo podjetja izkazana v svojih bilancah. Zlasti na področju odloženih davkov bo potrebno narediti nove preračune z novo davčno stopnjo, kar bo pomembno vplivalo na tekoče računovodske izkaze podjetij, ki so rezidenti Republike Slovenije.


Primer:

Vpliv višje stopnje DDPO (17 %) kot je bila vključena v izračune odloženih davkov pri izdelavi letnega poročila 2012, ko smo upoštevali 15 %, bo vplivala na računovodske izkaze podjetja tako, da bo v primeru izračuna odloženega davka od davčne izgube, ki bi jo po prvotnih izračunih lahko uporabili leta 2015 in kasneje, dejansko vplivala na znižanje tekoče izgube leta 2013.

Prenesena davčna izguba 31.12.2012 = 400.000 EUR x 15 % = 60.000 EUR odložene terjatve za davek

Prenesena davčna izguba 31.12.2013 = 400.000 EUR x 17 % = 68.000 EUR odložene terjatve za davek

Prilagoditev davčne stopnje DDPO vodi do povečanja terjatve za odložene davke za 8.000 EUR in hkrati povečanja tekočega čistega dobička ali znižanja tekoče izgube leta 2013.


Država Slovenija sledi svojemu načelu višanja davčnih obremenitev, kajti na drugi strani se stopnja davka ob izplačilu dividend fizični osebi ne spreminja in ostaja 25 %.


Primer izplačila dobička enoosebne d.o.o. lastniku - fizični osebi, rezidentu Slovenije:

D.o.o. ima 100.000 EUR dobička pred DDPO. Če znaša stopnja DDPO 17 % ostane čisti dobiček po plačilu DDPO 83.000 EUR. Če se družba odloči izplačati edinemu družbeniku, fizični osebi, ki je rezident Slovenije, celotni dobiček v višini 83.000 EUR bruto, potem mora odvesti 20.750 EUR davka na dohodek iz kapitala (25%), ki je dokončen davek, in fizična oseba tako dobi razpoložljivih 62.250 EUR na svoj bančni račun.

Iz primera lahko zaključimo, da je celotna obdavčitev, od vrednosti dobička pred davki na nivoju pravne osebe do rezidentskega družbenika – fizične osebe, skupno 37,75 %.

 

RAZŠIRITEV TANKE KAPITALIZACIJE NA SESTRSKE DRUŽBE

Doslej je veljalo, da so pod tanko kapitalizacijo zapadli delničarji oziroma družbeniki, ki imajo kadar koli v davčnem obdobju neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic. V praksi se je tako inštitut tanke kapitalizacije upošteval le za neposredne družbenike in druge družbenike v ravni vrsti, ki so imeli več kot 25 % udeležbe v davčnem zavezancu.


Z novelo ZDDPO se širi definicijo oseb na sestrske družbe, torej tudi na tiste osebe, s katerimi ima zavezanec le posredno povezavo in sicer ko ima ista oseba hkrati neposredno ali posredno v lastni najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru v zavezancu in tuji osebi ali v dveh zavezancih ali jo obvladuje na podlagi pogodbe in se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami. Ta določba začne veljati s 1.1.2014.


Definicija oseb, ki zapadejo tanki kapitalizaciji se usklajuje z definicijo oseb iz 16. čl. ZDPPO in se tako definicija oseb izenačuje z definicijo oseb, ki veljajo za obresti med povezanimi osebami po 19. čl. ZDDPO.


Z novelo se poenostavlja izračun povprečnega stanja kapitala tako, da se povprečje ne izračunava več na mesečnem nivoju temveč se izračuna iz stanj kapitala na začetku in na koncu davčnega obdobja. Nadalje se za definicijo kapitala uporablja definicija iz Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) oziroma iz slovenskih računovodskih standardov (SRS 2006), pri čemer se zlasti pri družbah, ki imajo preneseno izgubo, odslej v izračun razmerja upošteva tudi prenesena izguba, ki lahko pomembno znižuje kapital in s tem tudi razmerje 1:4 = kapital : posojilo povezane osebe.


Primer

Družba A d.o.o. prejema od družbenika posojilo v višini 100.000 EUR, od sestrske družbe 200.000 EUR, osnovni kapital in kapitalske rezerve znašajo 50.000 EUR, prenesena izguba znaša 30.000 EUR. Koliko posojila od povezanih oseb presega mejo za tanko kapitalizacijo in posledično obresti po 3 % obrestni meri niso davčno priznane pri družbi A d.o.o.?


             Izračun kapitala = 50.000 – 30.000 = 20.000 EUR

   Najvišje možno posojilo od povezanih oseb, da so obresti davčno priznane = 4 x 20.000 EUR= 80.000 EUR

Leto 2013

Po trenutno veljavni zakonodaji se le posojilo družbenika v višini 100.000 EUR šteje kot posojilo, pri katerem je potrebno preverjati razmerje 1:4 = kapital  : posojilo družbenika. V konkretnem primeru se 20.000 EUR (100.000 – 80.000) šteje kot presežek posojila delničarja, od katerega obresti kot strošek financiranja niso priznane za davčne namene.

Davčno nepriznane obresti po 3 % obrestni meri znašajo 600 EUR na leto (20.000 x 3 %).


Leto 2014 in kasneje

Skupaj posojila od družbenika in povezane družbe = 300.000 EUR

Obresti na posojilo v višini 220.000 EUR (300.000 – 80.000) po 3 % obrestni meri znašajo 6.600 EUR na leto in se v izračunu DDPO v celoti izključijo kot davčno nepriznani odhodki.

 

DDPO VIDIK ODPISA DOLGA V POSTOPKU PRISILNE PORAVNAVE

Podjetju, ki ima potrjeno prisilno poravnavo po novem Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ne pripoznamo prihodkov od odpisa dolga, temveč  pokrivamo izgubo z odpisom dolga. V primeru, da je odpis dolga večji od izgube, se oblikujejo kapitalske rezerve. Vse računovodske transakcije se odvijejo znotraj pasivne strani bilance stanja.


Ker se prihodki iz naslova odpisa dolgov v postopku prisilne poravnave ne vključujejo več v davčno osnovo, tudi ni podlage za pravico do pokrivanja davčne izgube iz preteklih let za znesek teh odpisov dolgov.

E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com