www.taxslovenia.com

Dnevni delovni migranti v Avstrijo

Vse osebe, ki prebivajo v Sloveniji in prejemajo dohodek iz delovnega razmerja v Avstriji, se praviloma za davčne namene štejejo za rezidenta Slovenije. To pomeni, da morajo takšne osebe, ki se dnevno vozijo na delo v Avstrijo, poročati davčnemu organu v Sloveniji tudi o dohodkih, prejetih v Avstriji.

Redno mesečno, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, je potrebno oddati medletno napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve. Medletno napoved ni potrebno oddati vsak mesec, temveč samo takrat, ko se bruto dohodek spremeni za več kot 10% od prej napovedanih dohodkov.

V tej medletni napovedi je potrebno navesti:

  •       bruto mesečni dohodek,

  •       v Avstriji plačane obvezne prispevke za socialno varnost,

  •       splošno olajšavo in dodatne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki živijo v Sloveniji,

  •       stroške prehrane med delom ter stroške prevoza na in z dela v Avstriji.

Davčni organ v Sloveniji na podlagi te napovedi izda odločbo o odmeri akontacije dohodnine, ki jo je potrebno plačati v 30 dneh od prejema odločbe.

Običajno davčni organ želi tudi dokazila o dejanskem opravljanju dela v tujini, zato mu je potrebno posredovati tudi dokazila o fizični prisotnosti v Avstriji. Dokazila so običajno v obliki bančnih izpiskov, iz katerih so razvidni dvigi denarja, nakupi malice v trgovinah in lokalih ter bencina na bencinskih servisih v Avstriji oz. na poti od bivališča v Sloveniji do delovnega mesta v Avstriji.

Ob koncu leta bodo osebe, ki so oddajale medletne napovedi, prejele informativni izračun dohodnine od slovenske davčne uprave. Nujno je potrebno oddati ugovor v 15 dneh od prejema informativnega obračuna z namenom, da se uveljavlja najmanj odbitek v Avstriji plačanega davka na letni ravni in morebitne dodatne stroške prehrane in prevoza na letni ravni.

Ugovoru zoper informativni izračun dohodnine je potrebno priložiti dokazilo avstrijskega davčnega organa oziroma delodajalca o tem, da je davek v Avstriji dokončen in dejansko plačan. To je običajno verodostojna letna plačilna lista, skupaj z izjavo, da se ne bo vložila dohodnina za isto leto tudi v Avstriji.

E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com