www.taxslovenia.com

PAVŠALNI s.p. IN PAVŠALNA d.o.o.

Za fizične ali pravne osebe, ki že uporabljajo (ali bodo uporabljale) posebno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, veljajo od 1.1.2017 naslednje spremembe:

Samostojni podjetnik posameznik (s.p.) se lahko do oddaje davčne napovedi odloči za sistem ugotavljanja davčne osnove za davek iz dejavnosti za predhodno davčno leto z upoštevanjem normiranih odhodkov:

  • če je imel v predhodnem davčnem letu prihodke nižje od 50.000 EUR ali
  • če je imel v predhodnem davčnem letu prihodke nižje od 100.000 EUR in je bila pri njem zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o.) se skladno z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb lahko odloči za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov:

  • če je imela v predhodnem koledarskem letu prihodke nižje od 50.000 EUR ali
  • če je imela v predhodnem koledarskem letu prihodke nižje od 100.000 EUR in je bila pri njej zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Višina normiranih odhodkov pri ugotavljanju davčne osnove je 80 % davčno priznanih prihodkov, vendar je omejena kot sledi:. 

Za fizične in pravne osebe, ki uporabljajo posebno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, velja, da se od 1.1.2018 upoštevajo normirani odhodki v višini največ 80 % prihodkov, vendar ne več kot:

  • 40.000,00 eur za davčne zavezance, ki imajo samostojno dejavnost ob zaposlitvi za polni delovni čas (t.i. »popoldanski s.p.«) in je njihova običajna najvišja meja letnih prihodkov 50.000,00 eur,
  • 80.000,00 eur, če je bila v davčnem letu pred davčnim letom, za katero se ugotavlja davčna osnova obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj 5 mesecev.

Davčna osnova samostojnega podjetnika, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, se obdavči z davčno stopnjo 20 %. To je dokončen davek in se ne vključuje v letni izračun dohodnine. 

Tisti davčni zavezanci, ki so začeli opravljati dejavnost na novo in bodo v tem davčnem letu želeli ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov so dolžni priglasitev o ugotavljanju davčne osnove opraviti hkrati z predložitvijo prijave za vpis v davčni register v 8 dneh od vpisa družbe ali s.p. v poslovni register. Če ta rok zamudijo, morajo počakati naslednje koledarsko leto.


Več kot 150.000 EUR prihodkov povprečno na leto ni dovoljeno

Če povprečje prihodkov iz dejavnosti v dveh zaporednih letih presega 150.000 EUR na leto, potem mora davčni zavezanec v tretjem letu ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov in voditi ustrezne poslovne knjige, evidence.


Primer 1: Normirni s.p.

Samostojni podjetnik Jani Novak, s.p. ima zaposlene 3 osebe in letne prihodke 80.000 EUR.

Ali se lahko Novak s.p. odloči za pavšalno obdavčitev?

Novak s.p. se lahko za tekoče leto odloči, da bo vstopil v sistem pavšalne obdavčitve in na FURS odda vlogo za pavšalno obdavčitev do 31.3. Novak s.p. izpolnjuje pogoj, ker ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in letne prihodke do 100.000 EUR.

Kolikšen bo njegov letni davek iz dohodka iz dejavnosti?

Prihodki: 80.000 EUR

Normirani odhodki: 80% x 80.000 EUR = 64.000 EUR

Davčna osnova: 16.000 EUR

Davek iz dejavnosti: 16.000 x 20% = 3.200 EUR, kar je dokončen davek in prihodki ne gredo v letno dohodnino.

Primer 2: Normirni d.o.o.

Družba z omejeno odgovornostjo EVRA d.o.o. se ukvarja s prostorskim projektiranjem in ima 1 osebo zaposleno za nedoločen čas, 2 osebi pa za polovični delovni čas ter letne prihodke 90.000 EUR. Družba se bo odločila za ugotavljanje davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Kolikšna je letna davčna obremenitev z DDPO?

Prihodki: 90.000 EUR

Normirani odhodki: 80% x 90.000 EUR = 72.000 EUR

Davčna osnova: 18.000 EUR

DDPO: 18.000 x 19% = 3.420 EUR

Kolikšen čisti dobiček se lahko izplača 100 % lastniku – fizični osebi- družbe EVRA d.o.o.?

Neto dobiček je odvisen od računovodskega dobička, zato je nujno potrebno knjiženje poslovnih listin, ki predstavljajo prihodke in stroške podjetja. Predpostavljamo, da je računovodski dobiček pred DDPO 30.000 EUR in da je fizična oseba rezident Slovenije.

Računovodski dobiček (30.000) – DDPO (3.420) = čisti dobiček družbe EVRA d.o.o. (26.580 EUR).

Izplačilo dobička iz družbe EVRA d.o.o. družbeniku – fizični osebi – podleže še 25% dohodnini na dohodek iz kapital:

26.580 – 25% x 26.580 = 19.935 EUR se nakaže družbeniku na njegov transakcijski račun kot dohodek iz kapitala (dividenda), ki je že dokončno obdavčen.

 

V primeru samostojnega opravljanja dejavnosti, ki se je prekinilo in ponovno začelo opravljati v manj kot 18 mesecih pred priglasitvijo ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, se šteje, da samostojni podjetnik ni začel na novo opravljati dejavnost za davčne namene. To je pomembno zato, ker se prihodki zavezanca, ki so doseženi v že zaprtem s.p. in na novo odprtem s.p., seštevajo.

 

Prav tako velja pravilo, da če je ista oseba imela najprej obliko samostojnega podjetnika, potem pa je v 18 mesecih  odprla tudi družbo, zavod ali primerljivo osebo po tujem pravu, se celotni doseženi prihodki v davčnem letu pred davčnim letom, za katerega želijo te osebe priglasiti ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, seštevajo.


Od 1.1.2018 dalje velja tudi pravilo, da se prihodki iz dejavnosti povezanih oseb (mož in žena) seštevajo za namene ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za prijavo poenostavljene obdavčitve, če se ne dokaže drugače.


E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com