www.taxslovenia.com

1. POSLOVNA ENOTA (PE) TUJIH PODJETIJ V SLOVENIJI


1.1. ZAPOSLENI PRI TUJEM PODJETJU; DELO OPRAVLJA V SLOVENIJI (ODVISNI POSREDNIK)


Tuja podjetja za namene iskanja novih kupcev in pospeševanja prodaje sklepajo pogodbe o zaposlitvi z delodajalci, ki imajo svoje stalno bivališče in družino v Sloveniji in opravljajo delo za tujega delodajalca na ozemlju Republike Slovenije. 
 
Pogodba o zaposlitvi s tujim delodajalcem, ki ima sedež v EU, mora biti sklenjena po slovenski delovno-pravni zakonodaji. Delojemalec se mora prijaviti v socialno zavarovanje v Sloveniji (več o tem v Davčnih novicah marec-april). Delojemalec se skladno s pravili v Vzorčnem sporazumu o izogibanju dvojnemu obdavčevanju šteje za odvisnega posrednika. Odvisni posrednik lahko predstavlja stalno poslovno enoto (PE) tujega podjetja v Sloveniji, kadar dejansko podpiše in sklene pogodbo o prodaji blaga ali storitve v imenu tujega podjetja. 
 
Odvisni posrednik lahko predstavlja stalno PE tujega podjetja v Sloveniji tudi, kadar formalno nima pooblastila za sklepanje pogodb v imenu delodajalca tujega podjetja (nerezidenta), vendar pa dejansko sodeluje pri pogajanjih o elementih pogodbe na način, da so zavezujoči za tuje podjetje.

Primer: Franc je zaposlen pri avstrijskem podjetju ABC GmbH za namene promocije in prodaje kuhinj pri slovenskih kupcih. Franc v pogodbi o zaposlitvi nima dovolila za podpis pogodbe o prodaji, vendar se dogovori s kupcem o vseh podrobnostih prodajne pogodbe. V Avstriji, pri delodajalcu se pogodba o prodaji zgolj formalno podpiše. Franc, kot zaposleni pri avstrijskem podjetju velja za odvisnega posrednika in s tem, ko izpogaja vse sestavine prodajne pogodbe, dejansko s svojo prisotnostjo v Sloveniji predstavlja stalno PE podjetja ABC GmbH v Sloveniji.

Iz navedenega sledi, da tudi v primerih, ko je pogodba formalno podpisana s strani avstrijskega delodajalca, bi se še vedno lahko štelo, da je odvisni posrednik dejansko imel pooblastilo za sklepanje pogodb in bi ob izpolnjevanju drugih pogojev, kot je običajna uporaba pooblastila v okviru poglavitne dejavnosti, lahko predstavljal stalno PE tujega podjetja. 

1.2. »DOMAČA PISARNA« KOT POSLOVNA ENOTA


Delojemalci, ki delajo na področju Slovenije za tujega delodajalca, pogosto nimajo na razpolago pisarne tujega delodajalca, temveč opravljajo delo »od doma«. V primeru določanja, ali »domača pisarna« predstavlja PE tujega podjetja v Sloveniji, se mora pregledati dejstva in okoliščine vsakega posameznega primera.

  • Naslednji kriteriji so nam lahko v pomoč pri določanju, ali ima tuje podjetje v Sloveniji PE: 
  • redna uporaba domače pisarne zaposlenega pri opravljanju dela za tuje podjetje v okviru poglavitne dejavnosti tujega podjetja; 
  • jasna zahteva tujega podjetja, da zaposleni delo opravlja od doma; 
  • kritje stroškov za pisarniški material in stroškov za vzdrževanje opreme s strani tujega delodajalca; 
  • označevanje »domače pisarne« v telefonskem imeniku v okviru podjetja, opremljenost poslovnih vizitk z naslovom pisarne na domu in z oznakami podjetja; 
  • dostopnost pisarne na domu drugim uslužbencem tujega podjetja. 

Primer: Franc ima pogodbo o zaposlitvi z avstrijskim podjetjem, za katerega na področju Slovenije pridobiva nove kupce in opravlja marketinške posle. Ali ima avstrijska družba-delodajalec Franca v Sloveniji stalno PE v naslednjih primerih: 

  • Francu je dana na voljo manjša pisarna v poslovnem kompleksu => DA, PE tujega podjetja v Sloveniji 
  • Franc ima majhno stanovanje in opravlja nujne administrativne posle v knjižnici, v lokalih, na poti => NE, avstrijsko podjetje nima PE v Sloveniji 
  • Franc ima na poslovni vizitki naziv in naslov delodajalca v Avstriji, na poslovni vizitki ni nikakršnega naslova v Sloveniji, razen telefonska številka => NE, avstrijsko podjetje nima PE v Sloveniji

1.3. OBVEZNOSTI TUJEGA PODJETJA, KI IMA POSLOVNO ENOTO (PE) V SLOVENIJI


Tuje podjetje, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v Sloveniji in opravlja aktivnost na območju Slovenije preko odvisnega ali neodvisnega posrednika je dolžno davčnemu uradu v Sloveniji predložiti prijavo za vpis v davčni register pred začetkom opravljanja dejavnosti v Sloveniji. To pomeni, da bi moralo tuje podjetje pridobiti davčno številko v Sloveniji že pred začetkom opravljanja dejavnosti, ki vključuje tudi vse pomožne in pripravljalne
aktivnosti. Pridobitev davčne številke tujega podjetja v Sloveniji ne smemo enačiti z začetkom obstoja stalne PE.

Svetujemo tujim podjetjem, ki opravljajo katerekoli aktivnosti na katerikoli način v Sloveniji, da pridobijo davčno številko.

Tuje podjetje s stalno PE v Sloveniji je dolžno v treh mesecih po koncu poslovnega leta elektronsko preko Edavkov oddati »obračun davka od dohodka pravnih oseb«, bilanco stanja (BS) in izkaz poslovnega izida (IPI) za PE v Sloveniji. Če je PE v Sloveniji imela dobičeke, se leta obdavči po 17 %.

V primeru, ko je stopnja davka od dohodka pravnih oseb v Sloveniji (17%) nižja kot v državi sedeža tujega podjetja (npr. Avstrija 25%) je obdavčitev dohodkov v Sloveniji celo bolj zaželena z vidika davčnega planiranja.

Primer: Avstrijsko podjetje ABC GmbH ima s prisotnostjo odvisnega posrednika v Sloveniji PE. PE je ustvarila 50.000 EUR prihodkov, imela je 40.000 EUR odhodkov in davčna osnova je 10.000 EUR. ABC GmbH mora do 31.3. naslednjega leta v Sloveniji elektronsko oddati obračun davka od dohodka pravnih oseb ter plačati 1.700 EUR davka od dohodka pravnih oseb v Sloveniji. V Avstriji podjetje ABC GmbH izvzame dohodek, ki je bil že obdavčen v Sloveniji, iz davčne osnove in nanj ne plača dodatnega davka na dobiček (Körperschaftsteuer).

2. POSLOVNA ENOTA (PE) SLOVENSKEGA GRADBENEGA PODJETJA V NEMČIJI


2.1. POGOJI ZA NASTANEK PE


Slovensko gradbeno pojdete, ki opravlja dela v Nemčiji, se mora zavedati, da ima v Nemčiji stalno PE nerezidenta, vendar le v primeru, če gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve ali nadzor v zvezi z njimi traja dlje ko 12 mesecev na eni lokaciji. Iz izkušenj lahko povemo, da so posamezna gradbišča zaključena v roku nekaj mesecev, tako da večina slovenskih gradbenih podjetij, ki opravlja delo v Nemčiji ne zapade davku od dohodka pravnih oseb (Körperschafssteuer) v Nemčiji.

2.2. OBDAVČITEV PLAČ DELAVCEV, KI DELAJO V NEMČIJI


Slovensko gradbeno podjetje opravlja svoje delo v Nemčiji tako, da na gradbišče napoti svoje delavce. Za navedene delavce velja, da imajo obveznosti iz plačila davka na plače (Lohnsteuer) v Nemčiji, če izpolnijo določene pogoje.

V primeru, da je zaposleni delavec, ki ga slovensko gradbeno podjetje napoti v Nemčijo v obdobju dvanajstih zaporednih mesecev več kot 183 dni v Nemčiji (fizična prisotnost) mora od prvega dne prisotnosti v Nemčiji prijaviti svoje dohodke pri nemški davčni upravi (Finanzamt).

Nemški davčni organi temu delavcu odmerijo akontacijo dohodnine, ki jo mora delavec sam plačati v Nemčiji. Že plačana akontacija dohodnine v Nemčiji se pri obračunu plače v Sloveniji upošteva kot odbitna postavka. Akontacija dohodnine, izračunana in plačana v Sloveniji, se zmanjša za že plačano akontacijo dohodnine v Nemčiji.

Če na mesečnem nivoju obračuna plač ni mogoče upoštevati že plačano akontacijo dohodnino v Nemčiji je potrebno uveljavljati odbitek plačane nemške akontacije dohodnine v Sloveniji vsaj enkrat letno v obliki ugovora na informativni izračun dohodnine. Ugovoru je potrebno priložiti dokazila o odmerjeni in dejansko plačani davčni obveznosti posameznega delavca v Nemčiji.

Primer: Podjetje Gradnje d.o.o. napoti delavce na gradbišče v Nemčijo. Franc je v Nemčiji od marca 2014 do novembra 2014 in preseže 183 dni fizične prisotnosti v Nemčiji. Franc mora oddati napoved dohodka (bruto plača, plačani socialni prispevki v Sloveniji) na nemški davčni urad (Finanzamt). Nemška davčna uprava izda odločbo o odmeri akontacije davka na plačo za Franca, ki mora biti plačana pri nemški davčni upravi

E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com